ITM Allmäna villkor

ITM:s allmänna villkor

LEVERANSTID Enligt överenskommelse. Normalt en vecka på produkter. 3-4 veckor på installation.

SEKRETESS Denna handling samt bilagor får inte delges annan part utan ITM:s godkännande.

ÖVRIGA TJÄNSTER Projektledning, dokumentering och utbildning debiteras separat enligt offert.

PRISER Priserna är angivna exklusive moms. 

BETALNINGSVILLKOR 30 dagar netto. Dröjsmålsränta 2% per månad, utgår efter förfallodagen. Produkter och material faktureras á conto i samband med installationsstart. Order över 500 000 kr i produkter eller där en stor andel är specialprodukter faktureras enligt betalningsplan. Betalningsplanen ser ut enligt följande om inget annat är överenskommet: 20 % faktureras vid order, produkter och material faktureras vid installationsstart och slutfaktura sker i samband med avslutad installation.

VALUTAKLAUSUL Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, justera priserna vid valutakursförändringar +/- 3%.

OFFERTENS GILTIGHET Offerten gäller i sin helhet om inget annat anges i 30 dagar.

GARANTI OCH SERVICE Omfattar endast produkter i enlighet med respektive tillverkares garantivillkor. I normalfallet innebär garantin inskickningsgaranti till tillverkarens verkstad. Produktgaranti omfattar ej felsökning och besök av servicetekniker. All hantering, transporter och servicearbete på plats i samband med garantier debiteras enligt gällande timtaxa. Garanti på arbete är 3 månader.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL All äganderätt till varan i fråga tillkommer säljaren intill dess den blivit slutligt betald av köparen. Vid bristande betalning äger säljaren rätt att återtaga varan/produkten. Intill dess att varan slutligen blivit fullo betald äger köparen inte rätt att överlåta, konsumera, pantsätta eller på annat sätt förfoga över varan.

INSTALLATION OCH MONTERING Angivna priser för installation och montering är uppskattade, verklig kostnad debiteras efter utförd och godkänd installation. Alla kostnader i samband med installation debiteras separat, såsom resekostnad, restid, parkering, övertid, traktamente, servicebil, hotell mm. Kunden ansvarar så att ITM har tillgång till lokalerna under en sammanhängande period om inget annat överenskommits. 

ENTREPRENADAVGRÄNSNING Fast elinstallation, nätverksinstallationer, konfigurering av datorer och programvaror ingår ej i vårt åtagande om inget annat är skriftligen överenskommet. Programvaruuppdateringar debiteras enligt gällande timtaxa.

ANSVAR FÖR INSTALLERAD UTRUSTNING Från och med påbörjad installation av ITM:s utrustning skall kunden bära risken för att ditintills installerad utrustning skadas av olyckshändelse eller frånhänds kunden genom brott. Med påbörjad installation avses det tillfälle då ITM anländer till kund för att på av kund anvisad plats påbörja installation av utrustning i syfte att någon del av denna utrustning skall kunna kvarlämnas på den anvisade platsen efter arbetsdagens slut. Kunden skall därvid ha träffat ett försäkringsavtal som i detta hänseende lämnar fullgott försäkringsskydd, vilket innebär att försäkringen omfattar egendomens fulla värde.

RETURER Retur av ITM:s standardsortiment tillåts inom högst 14 dagar efter utleveransdatum. Vid retur står kunden för returfrakt och varan ska skickas i obruten originalförpackning. Eventuell transportskada debiteras kund. Före retur måste ITM:s försäljningsavdelning kontaktas för erhållande av retursedel. ITM debiterar kund 20% returavdrag på varuvärdet. Vid annullering av order skall detta ske senast tre arbetsdagar efter orderbekräftelse. Vid annullering av specialtillverkade produkter förbehåller sig ITM rätten att debitera motsvarande nedlagt arbete och material.

LEVERANSVILLKOR Fritt leverantörs lager. Fritt vårt lager, fakturering av material sker vid leverans.  Vid direktleverans av produkter: kunden skall vid leverans och innan mottagandet kvitteras, kontrollera godset för eventuell transportskada och att det är rätt antal. Eventuella skador och brister skall noteras på fraktsedeln. Viktigt! Kvittering för mottagande utan anmärkning betyder att reklamationsrätten bortfaller.