ITM blir Kvalitets- och miljöcertifierade

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet. Policyn fungerar som kvalitetssäkrande riktlinjer för alla anställda.

ITM Kvalitetspolicy

  • Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans, installation, faktura och service/support.
  • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva totallösningar.
  • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.
  • Vi ska uppfylla de krav som vi har på oss och arbeta med att ständigt förbättra vårt ledningssystem.

Vårt mål med kvalitetsarbetet är nöjda kunder

ITM Miljöpolicy

  • Vårt miljöarbete bygger på en helhetssyn och syftar till att minska all väsentlig påverkan på den yttre miljön som vår försäljning, marknadsföring samt distribution ger upphov till.
  • Miljöarbetet är en viktig del i vår dagliga verksamhet. Allt vi företar oss ställs i relation till miljöpåverkan. Då det finns tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ, ska vi alltid välja den produkt eller metod som innebär minst belastning på miljön.
  • Vi ska utnyttja vår roll som länk mellan tillverkare och slutkund och genom en aktiv dialog verka för mer miljöanpassade produkter och logistiklösningar. Vi försöker alltid uppmärksamma våra kunder på det miljövänligare alternativet, få dem att välja de varor som är bäst både för arbetsmiljön samt den yttre miljön. Vi ställer även krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer. Vi prioriterar leverantörer och speditörer vilka i sin verksamhet syftar till ökad miljöanpassning.
  • Grunden för vår miljöpolicy är att i all vår verksamhet följa aktuell lagstiftning och verka för minsta möjliga miljöpåverkan.
  • All vår personal har grundläggande miljökunskap. Vi kommer att utbilda och informera personalen om gällande och förändrade miljöbestämmelser.
  • Vi ska arbeta förebyggande och med en ständig förbättring i vårt miljöarbete. Genom planerade insatser ska vi successivt minska vår påverkan på miljön.